Polski (PL)

­­­REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

FUNDACJI AKEDA

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin przekazywania darowizn fundacji AKEDA (dalej „Regulamin”) określa zasady przekazywania darowizn celem wsparcia działalności statutowej Fundacji AKEDA i realizacji projektów przez nią organizowanych, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://africanmusicschool.com, a dalej określa także wzajemne prawa i obowiązki Darczyńców oraz Fundacji.
 2. Właścicielem strony internetowej https://africanmusicschool.com (dalej „Portal”), tym samym usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest fundacja działająca pod nazwą AKEDA z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywki 24/28 (kod pocztowy 31-419), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842372 posiadająca NIP: 6783185064.
 3. Fundacja jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Darowizny przekazywane na rzecz Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności internetowe, w celu dokonania darowizn, korzystający z Portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
 6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Portalu w zakładce „Regulamin Darowizn” pod linkiem:

https://www.africanmusicschool.com/pl/regulamin-platnosci

 1. Wpłaty pieniężne dokonywane przez Darczyńców oraz ich dane są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki temu wszelkie przesyłane informacje w trakcie procesu pozostają zaszyfrowane. W celu zrealizowania Fundacja korzysta z bezpiecznych licencjonowanych Operatorów Płatności.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
 • Darowizna – środki finansowe lub rzeczowe oraz usługi przekazane przez Darczyńcę na działania statutowe Fundacji.
 • Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która dokonała Darowizny na rzecz Fundacji.
 • Fundacja – fundacja AKEDA z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywki 24/28 (kod pocztowy 31-419), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS: pod numerem KRS: 0000842372 posiadająca NIP: 6783185064 (dalej także „AKEDA”).
 • Obdarowany – Fundacja, która otrzymała darowiznę od Darczyńcy.
 • Operator Płatności – właściwy pośrednik usług finansowych, którym aktualnie jest:
  1. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres przy ul. Św. Marcina 73/6, kod pocztowy: 61-808 Poznań, posiadająca NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 – właściciel serwisu https://tpay.com.

§ 2.

Umowa Darowizny

 1. Darczyńca przekazując środki finansowe lub rzeczowe na rzecz Fundacji, dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Tym samym między Darczyńcą a Fundacją zawierana jest umowa, polegająca na zobowiązaniu się Darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji, kosztem swego majątku.
 2. W przypadku Darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu kwoty pieniężnej, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1, co oznacza, że mimo braku zachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej zostały złożone oświadczenia stron.
 3. W przypadku Darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Fundacji, zadeklarowanych w korespondencji elektronicznej bądź innej formie, środków rzeczowych i/lub wykonanie usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1, co oznacza, że bez względu na formę w jakiej złożono oświadczenia, pozostają one ważne i skuteczne, dla uznania, że między stronami zawarto umowę darowizny.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych lub nieprawdziwych danych Darczyńcy, który zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza.
 5. Fundacja z ważnych przyczyn, w szczególności w razie powzięcia wątpliwości co do źródła pochodzenia środków, mających być będących przedmiotem umowy darowizny, zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy darowizny oraz do jej zwrotu na rzecz Darczyńcy.
 6. W przypadku woli przekazania Darowizny, w formie środków rzeczowych lub usług na rzecz Fundacji, Darczyńca winien skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych wskazanych na stronie Portalu w zakładce „Kontakt” – uzgadniając szczegóły planowanej umowy oraz jej przedmiotu.
 7. Przekazanie Darowizny, w formie środków finansowych celem wsparcia działań AKEDA możliwe jest poprzez:
  • Tradycyjny przelew bankowy dokonany w banku lub na poczcie – wówczas w tytule należy wskazać „darowizna na cele statutowe” bądź inny konkretny cel określony przez Darczyńcę – aktualne numery rachunków bankowych Fundacji dostępne są na stronie Portalu w zakładce „Pomagam”: https://www.africanmusicschool.com/pl/pomagam.
  • wykorzystanie płatności internetowych obsługiwanych przez Operatorów Płatności.
   Aktualna i pełna lista metod umożliwiających dokonywanie płatności jest udostępniana przez Fundację w Portalu, na stronie https://www.africanmusicschool.com/pl/pomagam.
   W przypadku obu form darowizn, o których mowa powyżej, Darczyńca winien wypełnić formularze lub pola zgodnie z wytycznymi operatora lub banku.
 1. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia.
 2. W celu rozpoczęcia cyklicznych darowizn finansowych, Darczyńca za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Portalu winien wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez Operatora Płatności karty płatniczej/rachunku bankowego Darczyńcy:
 3. Przekazując płatność cykliczną, poprzez uzupełnienie formularza na stronie Portalu oraz zaznaczenie właściwego okna (checkbox), które to informacje są bezpośrednio przesyłane do Operatora Płatności (bez udziału AKEDA) Darczyńca wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności z Jego karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wybranej bądź indywidualnej zadeklarowanej kwoty wsparcia.
 4. AKEDA informuje, że pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora Płatności. Operator Płatności pośrednicząc w dokonaniu Darowizn, udostępnia Fundacji „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora Płatności, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
 5. Operator Płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 1 % od każdej płatności.
 6. Jeśli w dniu płatności cyklicznej na rachunku bankowym Darczyńcy nie będzie zgromadzona kwota pozwalająca na pobranie kwoty w zadeklarowanej wysokości, należność nie zostanie pobrana.
 7. W każdym momencie Darczyńca ma możliwość rezygnacji z formy wsparcia, w postaci płatności cyklicznych, co może uczynić zarówno pisemnie poprzez kontakt listowny na adres Fundacji: ul. Rozrywka 24/28, 31-419 Kraków lub przesyłając wiadomość mailową na adres Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W takim wypadku najbliższa płatność cykliczna nie zostanie pobrana, a Fundacja wycofa zlecenie z usług Operatora Płatności. Rezygnacji można także dokonać bezpośrednio u Operatora Płatności zgodnie z informacjami i kanałem kontaktowym określonym na stronie operatora https://tpay.com oraz bezpośrednio przez link przesyłany przez Operatora Płatności na adres mailowy Darczyńcy wraz z potwierdzeniem płatności.
 8. Warunki i zasady przekazywania środków, w tym ochrona danych Darczyńców, za pośrednictwem Operatora Płatności, określone zostały przez operatora na stronie https://tpay.com.
 9. Wszelkie inne szczegóły dotyczące realizacji płatności internetowych określają regulaminy Operatorów Płatności, dostępne na stronie: https://tpay.com.

 

§ 3.

Uprawnienia Darczyńcy – możliwość odliczenia

Darczyńca będący:

 • Osobą fizyczną – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posiada uprawnienie do odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn – maksymalnie w wysokości 6 % kwoty dochodu;
 • Osobą prawną – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych posiada uprawnienie do odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn – maksymalnie w wysokości 10 % kwoty dochodu;
  - w celu uniknięcia wątpliwości Fundacja zaleca, aby w treści tytułu darowizny wpisać „darowizna na działania statutowe w zakresie pożytku publicznego”;

 

§ 4.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO - (Dz. Urz. UE L119/1) Fundacja informuje Darczyńców (przez co należy rozumieć także ich reprezentantów i przedstawicieli), że:

 1. Administratorem danych osobowych Darczyńców przekazanych w związku z umową Darowizny jest AKEDA z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywki 24/28 (kod pocztowy 31-419), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS: pod numerem KRS: 0000842372 posiadająca NIP: 6783185064.
 2. Dane osobowe Darczyńców, przetwarzane będą w związku z zawartą umową Darowizny oraz prowadzoną przez Fundację działalnością pożytku publicznego oraz koniecznością wywiązania się z obowiązków określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes AKEDA zmierzający do wykazania prawidłowości działania oraz realizowania misji statutowej Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Dane osobowe Darczyńcy w powyższych celach przetwarzane będą przez czas trwania Fundacji, chyba że Fundacja nie będzie miała podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 4. Darczyńcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych – w tym celu należy kontaktować się z Fundacją:
 • listownie: ul. Rozrywka 24/28, 31-419 Kraków;
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Darczyńca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
 2. W stosunku do danych osobowych Darczyńcy nie są i nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, dane nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 3. Dane Darczyńcy mogą być przekazywane innym podmiotom w tym: księgowości, prawnikom, konsultantom z którymi współpracuje Fundacja, na potrzeby realizacji powyższych celów, przy czym zawsze podstawą przetwarzania przez te osoby danych osobowych Darczyńcy jest właściwe upoważnienia i/lub zawarta umowa, która gwarantuje prawidłowość i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępniane instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Fundacji lub do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Darczyńcę w formularzach związanych z Projektem ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania Fundacji może wykluczyć możliwość zawarcia i wykonania umowy darowizny.
 5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych Darczyńca może znaleźć na Portalu w zakładce „Polityka Prywatności” - https://www.africanmusicschool.com/pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 5.

Newsletter

 1. Fundacja bieżąco na stronach Portalu zamieszcza informacje o aktualnej wysokości otrzymanych darowizn oraz realizowanych projektach i postępach w swojej działalności.
 2. Fundacja w razie przekazania adresów mailowych może kierować do Darczyńców dokonujących płatności specjalny okresowy newsletter zawierający informacje o działalności Fundacji oraz Portalu a także inne treści związane z promowaniem celów statutowych AKEDA.
 3. Darczyńca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takiego newsletteru poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub kontakt z Fundacją.

 

§ 6.

Zwrot i Reklamacje

 1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa (art. 888 – 902 kodeksu cywilnego), Darczyńca związany jest swoim oświadczeniem i nie może żądać zwrotu przedmiotu Darowizny, jeżeli spełnił swoje zobowiązanie.
 2. W prawnie uzasadnionych przypadkach Darczyńca może odstąpić od umowy i zgłosić żądanie zwrotu przekazanej Darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: korespondencyjnie na adres AKEDA lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez AKEDA indywidualnie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku braku niezbędnych informacji Fundacja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Darczyńcy z wnioskiem o uzupełnienie informacji i danych koniecznych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. W razie reklamacji związanych z dokonywaniem Darowizn w formie płatności internetowych za pośrednictwem Operatora Płatności, reklamacje kierować należy do właściwego Operatora Płatności, zgodnie z zasadami określonymi w https://tpay.com lub na stronie banku Darczyńcy, z którego dokonano transferu.

 

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, co zostanie podane do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie https://africanmusicschool.com.
 2. Interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.
 3. W razie uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne lub niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu właściwe zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 5. W razie zaistnienia sporów, strony w pierwszej kolejności winny dążyć do ich rozwiązania w drodze polubownej, a gdy to okaże się niemożliwe oddane zostaną pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Kraków, 26 stycznia 2021 roku